OK in vogelvlucht: Hier staan wij voor in 10 punten!

 1. Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich thuis in zijn/haar eigen omgeving.
 2. Ons Kerkrade neemt de burger serieus.
 3. Bij Ons Kerkrade telt héél Kerkrade mee.
 4. Bij Ons Kerkrade doen alle burgers mee.
 5. Ons Kerkrade is voor volledige bestuurlijke openheid.
 6. Bij Ons Kerkrade dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.
 7. Ons Kerkrade geeft Kerkrade door aan volgende generaties.
 8. Ons Kerkrade is positief-kritisch waarbij de burger centraal staat.
 9. Bij Ons Kerkrade is iedereen welkom
 10. Wij zijn Ons Kerkrade: Van én voor Kerkrade!

Onze OK-kernwaarden

De mens centraal

Bij elke beslissing die wij nemen, stellen wij het belang hiervan voor de burgers van Kerkrade voorop.

Transparant

Onze werkwijze is open en transparant. Wij houden geen zaken achter en communiceren openlijk over alle zaken. Wij hebben geen dubbele agenda.

Positief-Kritisch

Vanuit een positieve insteek kijken wij kritisch naar de verschillende dossiers in het belang van de inwoners van Kerkrade. Wij volgen ontwikkelingen op de voet en informeren steeds naar de actuele stand van zaken om zo een vinger aan de pols te houden.

Wij zijn Ons Kerkrade: van en voor Kerkrade!

Door te luisteren, belangen af te wegen en daarna te handelen, verbinden wij mensen en organisaties waardoor we resultaten boeken voor een beter Kerkrade, voor alle Kerkradenaren.

Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich thuis in zijn/haar eigen omgeving

Volgens Ons Kerkrade moet iedereen zich thuis kunnen voelen in de eigen leefomgeving. Dat begint met voldoende passende woningen, toegespitst op de sociale samenstelling van onze stad. Het is de taak van de gemeente om hier samen met corporaties op toe te zien.

Samen met politie en handhaving is het college verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving. Kinderen moeten onbezorgd buiten kunnen spelen en ouderen moeten ook  ’s avonds met een veilig gevoel over straat kunnen gaan. Ons Kerkrade zal stevig inzetten op het tegengaan van asociaal en hufterig gedrag.

Naast handhaving is het een taak van het college om de openbare ruimte op een doeltreffende manier in te richten en te onderhouden. Onderhoud van de openbare ruimte heeft de afgelopen periode erg onder druk gestaan: onkruid groeit nog steeds rijkelijk. Parkeer- en groenvoorzieningen worden maar deels onderhouden evenals straten, stoepen, niet werkende straatverlichtingen: al deze aspecten hebben geleid tot een toegenomen gevoel van onbehagen en onveiligheid in mn. de wijken. Daar waar het mogelijk is, moet de samenwerking met burgers worden gezocht voor wat betreft het (her)inrichten en onderhouden van hun eigen buurt/wijk.

Ons Kerkrade neemt de burger serieus

Het college moet voorop lopen en pro-actief problemen voorkomen. Regelmatige wijkbezoeken door ambtenaren en college zijn naar onze mening essentieel om zelf problemen te zien en adequaat op te kunnen lossen. Ons Kerkrade is voorstander van het inrichten van ‘Cluster-teams’ per wijk onder regie van de gemeente. Hier komen onderhoud van de openbare ruimte, handhaving en sociale instellingen bij elkaar om de problemen in de wijk bespreekbaar te maken en ook op te lossen. De rol van het college moet daarin veel meer aanjagend en opvolgend zijn.

Ons Kerkrade gaat niet achterover zitten en wachten tot burgers zich melden met klachten maar loopt actief door de wijken om zaken op te sporen en aan te pakken! Het gemeentebestuur moet veel zichtbaarder in de wijk(en) zijn en dichter bij de burger staan.

Daarnaast zullen de klachten van burgers veel serieuzer genomen moeten worden om deze snel en adequaat op te lossen. Hierop heeft Ons Kerkrade het college herhaaldelijk aangesproken dat met name het commutatie-traject naar onze burgers zeer sterk voor verbetering vatbaar is. In de afgelopen bestuursperiode heeft Ons Kerkrade regelmatig (als mogelijk) alle wijken bezocht en geluisterd naar de burger en waar mogelijk problemen van burgers helpen oplossen.

Bij Ons Kerkrade tellen alle wijken mee

De afgelopen bestuursperiode is er voornamelijk aandacht geweest voor de afrondende zaken m.b.t het Centrum en de start van het ‘stenen Centercourt’ aldaar. Er is een ongezonde balans tussen centrumontwikkeling en wijkontwikkeling ontstaan. Ons Kerkrade is van mening dat evenementen beter moeten worden gespreid over de héle stad zodat deze niet alleen plaatsvinden in ons centrum.

De leefbaarheid van de wijken staat onder druk. Ons Kerkrade beseft heel goed dat een leefbare wijk onmisbaar is voor de sociale samenhang van onze stad. Op diverse gebieden zal dan ook meer dan nu geïnvesteerd moeten worden in de wijken. Niet alleen in het fysieke deel (onderhoud straten, stoepen en openbare ruimte) maar ook in de sociale leefbaarheid. Met de uitrol in de wijken van de het (niet-fysieke!) VIE-gedachtengoed is hier al een begin mee gemaakt.

OK-Wijkschouw

Ons Kerkrade bezoekt al jaren regelmatig de Kerkraadse wijken middels onze “OK-Wijkschouw”: We zien ter plekke de staat van de wijk (zowel de positieve alsook negatieve punten) en gaan vervolgens aan de slag met de aspecten die ter plekke spelen (oa. snelheids- en drugsoverlast, onveiligheid, achterstallig onderhoud). Dit koppelen wij vervolgens met/naar de burger(s) terug.

Bij Ons Kerkrade doen alle burgers mee

De sociale en demografische samenstelling van Kerkrade is al vele decennia een punt van aandacht. Ons Kerkrade vindt het belangrijk dat iedereen in onze stad gelijke kansen krijgt. Het principe ‘De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ zullen wij dan ook blijven hanteren daar waar het gaat om gemeentelijke heffingen en belastingen.

Aandacht moet er zijn voor de mensen aan de onderkant van onze maatschappij. Door landelijk beleid staat de sociale zekerheid behoorlijk onder druk. Het is de plicht van het college om er voor te zorgen dat de sociaal zwakkeren niet onevenredig hard getroffen worden. Hier dient actief beleid op te worden gevoerd.

Ons Kerkrade is van mening dat iedereen die de mogelijkheid heeft, zijn of haar steentje moet bijdragen aan de maatschappij. Uitkeringsgerechtigden moeten waar mogelijk hun bijdrage aan de samenleving leveren waarbij positief gedrag moet worden beloond.

Het opstellen van een doeltreffend Ouderenbeleid is voor Ons Kerkrade absolute noodzaak. Het beleid dient erop gericht te zijn dat burgers zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij. Het tegengaan van vereenzaming en het zoveel mogelijk mee-participeren zijn hierbij serieuze aandachtspunten.

Jongeren willen graag deel uitmaken van een volwaardige samenleving. Het gemeentelijk beleid moet erop gericht zijn om alle jongeren de mogelijkheid te bieden volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Verenigingen vormen een belangrijke sociale pijler en zijn dan ook het  cement van onze samenleving. Het verenigingsleven moet meer dan ooit gekoesterd worden. De taak van het college is het om verenigingen nog beter dan nu (mede gelet op de gevolgen van de afgelopen Corona-epidemie) te faciliteren en te ondersteunen op meerdere vlakken: Ons Kerkrade staat voor een sterk verenigingsleven.

Van onderwijs naar arbeid

Goede basisscholen in de wijken zijn essentieel voor de leefbaarheid van de wijken. De ingeslagen weg om te komen tot Integrale Kind Centra (IKC) in alle wijken en het steeds meer vorm geven aan de ‘Gezonde basisschool voor de toekomst’, dienen verder gestalte te krijgen waarbij wij herbouw van huidig gedateerde scholen toejuichen.

Middelbaar onderwijs is momenteel helaas, op een VMBO-school na, volledig verdwenen uit Kerkrade. Om dit toch voor iedereen bereikbaar te houden, is het de taak van het college om te zorgen voor goede (OV)-verbindingen naar de middelbare schoollocaties in Heerlen en Landgraaf.

Ons Kerkrade was de 1e-initiatiefnemer om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid voor het wederom realiseren van volwaardig middelbaar onderwijs binnen Kerkrade. Momenteel lopen er positieve onderzoeken naar de mogelijkheid voor het realiseren van voortgezet onderwijs nieuwe stijl:

Het Martin-Buber-College! Ons Kerkrade maakt zich als 1e-initiatiefnemer ontzettend sterk om dit ook voor Kerkrade en haar burgers te realiseren. Door de ontwikkeling op de arbeidsmarkt zal ook beter gekeken moeten worden naar de behoefte op die arbeidsmarkt. Het college kan hierin een bemiddelende rol hebben door onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Hierbij moet ook grensoverschrijdend te werk worden gegaan.

Verkeer en openbaar vervoer

In de afgelopen bestuursperiode heeft Ons Kerkrade zich sterk gemaakt voor behoud van goed openbaar vervoer en verkeersveiligheid in de wijken.

Heldere en korte lijnen met provincie en Arriva aan de ene kant en met burgers aan de andere kant zijn in de toekomst erg belangrijk om te streven naar optimaal openbaar vervoer in onze stad. Ons Kerkrade ziet hierbij nog steeds de toekomstige noodzaak van de Avantislijn als stimulatie voor deze regio.

Verkeersveiligheid in de stad en in de wijken verdient volgens Ons Kerkrade veel meer aandacht waarbij de inbreng van omwonenden essentieel is. Ons Kerkrade is voorstander van het opstellen van een ‘Verkeersveiligheid vlekken-plan’ om zodoende gevaarlijke situaties doeltreffend(er) op te lossen. Ons Kerkrade heeft de afgelopen raadsperiode menig actie gevoerd om de verkeersveiligheid in met name de wijken te verbeteren, waarbij onze gemeentelijke en provinciale lobby voor een nieuw te realiseren rotonde bij de Buitenringafrit in het Waubacherveld een zeer geslaagd voorbeeld is.

Ons Kerkrade is voorstander van een éénduidig parkeerbeleid, waarbij ook Gratis-Parkeren in het centrum van onze stad wordt aangeboden

Toerisme

De afgelopen jaren heeft Kerkrade ingezet op de toeristische ontwikkeling van de stad. Ons Kerkrade steunt deze ontwikkeling en zoekt hierbij nog nadrukkelijker de samenwerking binnen de regio om de toeristische kracht van deze regio nog meer uit te dragen en krachten te bundelen, om zo meer toeristen naar Kerkrade te halen.

Parkstad

Ons Kerkrade is voorstander van een sterke(re) en intensieve(re) samenwerking binnen Parkstad om de bestuurlijke slagkracht van deze regio te vergroten.

Ons Kerkrade geeft Kerkrade door aan de volgende generaties

Het Zonnepanelen-project is een groot succes. Ons Kerkrade juicht deze en andere duurzame initiatieven toe, waarbij onze voorkeur uitgaat naar initiatieven die door onze burgers gedragen worden en waar zij ook voordeel bij hebben. Wij staan echter, gelet op de reële negatieve (neven-)effecten voor de burger en/of de omgeving, minder positief ten aanzien van hoge windmolens binnen onze Kerkraadse gemeentegrens. Wij zijn voorstander van andere duurzame projecten, zoals oa. het mijnwaterproject.

Afvalverwerking

Wij vinden dat positieve afvalscheiding beloond moet worden en niet averechts moet werken op de prijs: Betere afvalscheiding moet de burger terug kunnen zien in de beurs!

Financiën

Ons Kerkrade staat voor een gezond en financieel verantwoord beleid waarbij continuïteit en duurzaamheid centraal staan.

De keuzes van het college en de daarmee gemoeide (extra) investeringen van de afgelopen bestuursperiode in met name het centrum (het stenen Centercourt/Vie) hebben er mede toe geleid dat de financiële positie van Kerkrade is verslechterd. Bekend is dat er onder andere in de Jeugdzorg miljoenen euro’s bespaard moeten worden waarbij de bijdrages van het Rijk elke keer wisselend zijn. Dit alles vormt een groot risico voor het toekomstige gemeentelijke  huishoudboekje. Ons Kerkrade hanteert het principe ‘de tering naar de nering zetten’: Pas als het huishoudboekje op orde is, kan weer worden gekeken naar majeure investeringen. Daarnaast vindt Ons Kerkrade dat financieel ‘hete hangijzers’ niet moeten worden doorgeschoven, maar dat deze direct moeten worden opgelost.

Leegstand Centrum

Het baart Ons Kerkrade grote zorgen dat het nieuwe winkelcentrum in het hart van onze stad maar niet gevuld kan worden. Hier ligt ook een taak van de gemeente om mee te denken en hiervoor toekomstig gepaste cq. alternatieve oplossingen te vinden.

Gevolgen Corona

De gevolgen van de Corona-epidemie zullen pas over enkele maanden c.q. jaren duidelijk worden en wat dit heeft betekend voor onze stad, ondernemers en inwoners. Stimuleringsregelingen voor ondernemers zullen afgedekt moeten worden en Ons Kerkrade heeft als initiatiefnemer financiële tegemoetkomingen in Precario- en Reclamebelasting kunnen bewerkstelligen en gratis uitbreiding van de (horeca-)terrassen. Ons Kerkrade is van mening dat de komende bestuursperiode sterk de vinger aan de pols gehouden dient te blijven naar de (financiële) gevolgen van de Corona-epidemie voor Kerkrade, haar burgers en ondernemers, en hier als gemeente tijdig, adequaat en waar mogelijk pro-actief naar handelen.

VIE: Stenen & Gedachtegoed

Het VIE-gedachtegoed onderschrijven wij volledig: Kerkrade is aan het vergrijzen en gezondheid van al onze burgers is een belangrijk item. Door te sporten en gezonder te leven wordt men ook vitaler en heeft men meer plezier van het leven.

Dat het VIE-gedachtengoed uitgerold dient te worden middels een nieuwbouw van sport-/zwemaccommodatie, inclusief gezondheidscentrum, was voor Ons Kerkrade niet nodig geweest. In onze stad/wijken zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om een en ander te realiseren: Zulk nieuw majeur-project is niet nodig om het VIE-gedachtengoed uiteindelijk toch volwaardig te kunnen realiseren.

OK-Moties en -Amendementen van de afgelopen bestuursperiode

 • 1e Initiatiefnemer onderzoek naar voortgezet onderwijs in Kerkrade middels het Martin Buber-College;
 • Indiener amendement financiële middelen Vie-Niet Fysiek: Unaniem aangenomen;
 • Indiener (samen met LA) verdeling steunpakket Corona-cultuurmiddelen: Unaniem aangenomen;
 • Initiatiefnemer motie ‘Minimumloon naar €14’: Door alle fracties mede ingediend;
 • Initiatiefnemer motie ‘Openbaar subsidieregister gemeente Kerkrade’: Unaniem aangenomen;
 • Indiener (aan te haken Parkstad-)motie “Mobiele Flitspalen Parkstad”: Unaniem aangenomen;
 • Indiener motie “WMC-Korting Ouderen 2022”: Onderzoek College;
 • Indiener motie ‘Speelvoorzieningen-budget verhogen’: Unaniem aangenomen;
 • Indiener motie ‘Aanpassing Precario- en Reclamebelasting Kerkraadse horeca voor 2020, 2021 en 2022’: Voor 2020 en 2021 volledige kwijtschelding gerealiseerd en 2022 zal medio 2022 bekeken worden;
 • Indiener van onderzoek ‘Ondermijning en overlast in Kerkraadse woonwijken’ Aangehouden & blijven zaken volgen;
 • Indiener motie ‘Onderzoek naar voorwaarden Gratis Parkeren’: Verworpen;
 • Indiener motie ‘Ombuiging terugloop bezettingsgraad Retail ruimte in Centrumplan’: Unaniem aangenomen;
 • Indiener motie ‘Herstel stenen markt en omliggende straten in Eygelshoven’: Motie aangehouden en herstel heeft plaats gevonden cq. is gemeente mee bezig;
 • Initiatiefnemer gezamenlijke motie ‘Behoud en stimulering van de Limburgse taal en specifiek het Kirchroadsj dialect’: Unaniem aangenomen;
 • Indiener motie ‘Onderzoek naar goedkopere afvalverwerking in Limburg’: Motie aangehouden;
 • Indiener motie ‘Verhoging bijdrage kerkhoven’: Motie aangehouden;
 • Indiener motie ‘Beperken van externe inhuur gemeente Kerkrade’: Motie aangehouden;
 • Indiener motie ‘Lobby i.v.m. toekomstige behuizing m.b.t. de zgn. Campus-Energietransitie’: Zo vastgesteld in raadsvergadering van April 2019;
 • Indiener motie ‘Uitblijven van huurpenningen PLS-Stadion voor de gemeente Kerkrade’: Aangenomen in de raadsvergadering December 2019;
 • Indiener Motie ‘Wijziging parkeerregime Kerkrade centrum’: Motie verworpen;
 • Indiener motie ‘Garantstelling door wethouder financiën G6 Roda JC m.b.t. tekorten lopende begroting’: Motie aangehouden;
 • Indiener motie ‘Wantrouwen tegen het College’: Motie verworpen;

Mede-indiener moties:

 • Gezamenlijke indiener motie ‘Voor het niet verhogen van de OZB lasten 2022 voor woningen’: Unaniem aangenomen;
 • Gezamenlijke motie ‘Regionale aanpak achterstanden Parkstad’: Unaniem aangenomen;
 • Mede-indiener motie ‘De gezonde Basisschool van de Toekomst’: Unaniem aangenomen;
 • Mede-indiener motie ‘Tegengeluid verplichte tegenprestatie bijstand’: In meerderheid aangenomen;
 • Mede-indiener motie ‘Afschaffing verhuurdersheffing’: In meerderheid aangenomen;
 • Mede-indiener motie ‘Maatwerk restschuld Rolduckerveld’: Unaniem aangenomen;
 • Mede-indiener motie ‘Inzake gerechtigheid voor POMS slachtoffers’: Unaniem aangenomen;
 • Mede-indiener motie ‘’Analyse weerstandscapaciteit’: Motie aangehouden;
 • Mede-indiener motie “Kwantificering risico’s’: Motie aangehouden;
 • Mede-indiener Motie ‘Belangen verstrengeling m.b.t. functies voorzitter platform maatschappelijke zorg en wethouder maatschappelijke zorg’: Motie aangehouden;
 • Mede-indiener motie ‘Uitvoering geven aan Art 213a van de gemeentewet’: Motie aangehouden;

Onze missie

Wij zijn Ons Kerkrade: Ván en vóór Kerkrade!
Door te luisteren, belangen af te wegen
en hier naar te handelen, verbinden wij mensen
en organisaties waardoor wij resultaten boeken
voor een beter Kerkrade, voor álle kerkradenaren!

Stem 16 maart 2022

Ons Kerkrade

Lijst 2