De raadsfractie van Ons Kerkrade
t.a.v. de heren Krasovec, Roland, Jacobs en Rozema
Kleine Stegel 19
6471 EP EYGELSHOVEN

 

Uw brief van
8-12-2021
Onderwerp

Uw kenmerk Ons kenmerk
22u0001024

Datum 11-Cf- }.1

Beantwoording vragen ex artikel 38 RvO Raad m.b.t “Zwemlessen Basisschoolkinderen”
Bijlagen: 2

Geachte raadsfractie van Ons Kerkrade,

Op 8 december 2021 hebben wij uw schrijven ontvangen met vragen gericht aan ons college inzake “Zwem/essen Basisschoolkinderen”. Deze vragen zullen wij hieronder beantwoorden. Uw vragen zijn hieronder herhaald (vetgedrukt) en van een antwoord (niet vetgedrukt) voorzien.

1} Hoeveel Kerkraadse basisschoolkinderen hebben sinds het officieel afschaffen van het schoolzwemmen in Kerkrade (medio 2015} de basisschool verlaten met daadwerkelijk minimaal 1 zwemdiploma op zak? Wat is het percentage t.o.v. alle vertrokken basisschoolkinderen?

Hoeveel kinderen op dit moment de basisschool verlaten met/zonder zwemdiploma, weten we niet. Alleen van de kinderen van het speciaal onderwijs weten de betreffende scholen (Jan Baptist en Arcadia) dit. De deelnemers aan diplomazwemmen particulier of via het vouchersysteem (Stichting Leergeld Parkstad/Jeugdfonds Sport) zijn vanwege privacy wetgeving niet bij de gemeente bekend. Er is dus geen match te maken tussen de diverse bestanden.

Er is wel inzicht in de afzonderlijke aantallen, waarover hieronder meer:
Aan het schoolzwemen deden ongeveer 500 kinderen mee, waarvan 125 van het speciaal onderwijs.

Van deze 500 kinderen (groep 5 of combinatie 5/6) hadden 63% al een of meerdere diploma’s.
In overleg met alle directeuren van de scholen is toen besloten het schoolzwemmen af te schaffen om de volgende redenen:
• 63% beschikte al over een of meerdere diploma’s waardoor je in feite een natte gymles subsidieerde
• Overstappen naar jongere groep (3 of 4) was niet mogelijk aangezien deze leeftijd veel meer begeleiding vraagt
• Voor speciaal onderwijs wel schoolzwemmen handhaven
• Vangnet constructie opzetten voor de overige 37% (vouchersysteem via Stichting Leergeld)

Vouchersysteem (en handhaving schoolzwemmen voor speciaal onderwijs)
Kosten handhaven schoolzwemmen speciaal onderwijs bedragen 40.000,- euro. Hiervoor streven beide scholen Uan Baptist en Arcadia) ernaar dat elk kind met een zwemdiploma van school gaat. Leeftijd voor deelname aan dit schoolzwemmen geldt niet. (VSO loopt zelfs tot 21 jaar).

Pakweg 500 kinderen deden aan schoolzwemmen. Hiervan had 37% dus nag geen diploma= 185 kinderen
Als we dan kijken naar het vangnet, zoals dat is georganiseerd bij stichting Leergeld Parkstad, zijn daarmee vanaf 2018 de navolgende resultaten behaald.

Deelname vouchers stichting Leergeld Parkstad 2018: 147 kinderen behalen een diploma
2019: 217 kinderen behalen een diploma
2020: 179 kinderen behalen een diploma
2021: 135 kinderen behalen een diploma

kosten: 71.000,­
kosten: 108.000,­
kosten: 78.000,­
kosten: 57.000,-

2) Hoeveel basisschoolkinderen hebben alleen hun A-zwemdiploma behaald tijdens de basisschoolperiode vanaf 2015 (periode 2015 t/m nu) en wat is dit in percentages?

Zoals bij het antwoord op vraag 1 aangegeven, hebben we niet alle deelnemers aan het diplomazwemmen in beeld. Van de deelnemers aan het vouchersysteem van stichting Leergeld Parkstad is dit wel aan te geven.
In bijgevoegd overzicht van het aantal toegekende vouchers ten behoeve van het behalen van zwemdiploma’s van de stichting Leergeld Parkstad, is een uitsplitsing per zwemdiploma aangebracht (A,B,C)

3) N.a.v. het antwoord op vraag 2 de aansluitende vraag: Hoeveel was dit percentage v66r 2015 (bijvoorbeeld van 2010 t/m 2015)?
Deze vraag is zoals aangegeven, niet te beantwoorden, doordat de beschikbare gegevens niet met elkaar zijn te vergelijken. Van de periode dat het schoolzwemmen bestond, is bekend dat 63% reeds over een of meerder diploma’s beschikte. Met een deelname van ongeveer 500, betekent dat, dater 185 kinderen geen diploma hadden. Als we dan naar de resultaten van het vouchersysteem van Stichting Leergeld Parkstad kijken, komen die aantallen aardig in de richting en een jaar zelfs erover heen. Hierbij is dus echter niet 1 op 1 de match te maken, of dit louter kinderen zijn die voorheen (ten tijde van het schoolzwemmen), nog geen diploma hadden.

Wei kunnen we de aanname maken, vanwege de inkomenstoets die Leergeld hanteert, dat het hoofzakelijk over de kwetsbare burgers (en in dit geval kinderen) van onze gemeente gaat. Zander dit hard te kunnen onderbouwen, is het aannemelijk dat het aandeel van deze kwetsbare doelgroep, hoog is in het aantal van 185 kinderen dat voorheen nog geen diploma had. Gezien de aanvraagprocedure die Leergeld hanteert, inkomenstoets en inhoudelijke beoordeling, heeft een deelnemer aan het vouchersysteem, hier dus ook recht op. En voldoet hij of zij aan de gestelde voorwaarden (zoals inkomen lager dan 120% van het wettelijk minimumloon). Op basis hiervan, is met het aantal behaalde diploma’s de afgelopen jaren, de waarde van dit vangnet via Leergeld aanzienlijk.

4) Hoeveel bedragen de financiele kosten die de gemeente Kerkrade vandaag de dag kwijt is aan het ‘zorgdragen van zwemlessen voor (basisschool)kinderen’ (bijv. subsidie aan Stg. Leergeld en/of armoedebeleid in deze)?
De bijbehorende kosten zijn reeds opgenomen in de beantwoording van vraag 1 en 2.
Dit zijn de kosten die wij middels een subsidie vergoeden aan Stichting Leergeld Parkstad. Deze subsidie bekostigen wij in Kerkrade vanuit de portefeuille Armoede en Schulden.

5) Hoeveel bedroegen de jaarlijkse ‘Schoolzwem-kosten’ die de gemeente Kerkrade v66r het afschaffen van het schoolzwemmen kwijt was?

De totale kosten bedroegen: 115.000,- euro (inclusief busvervoer)

6) Is het College het eens met het standpunt van Ons Kerkrade dat elk kind de basisschool dient te verlaten met minimaal 1 zwemdiploma op zak? Zo nee, waarom niet?

Het college onderschrijft het belang van een of meerdere zwemdiploma’s. Het antwoord op deze vraag is dan ook JA.

7) Wat doet de gemeente Kerkrade om het behalen van minimaal 1 zwemdiploma onder (basis-)schoolgaande jeugd en/of hun ouders te stimuleren?

De gemeente Kerkrade is aangesloten bij de Stichting Leergeld Parkstad en het jeugdfonds Sport. Via deze kanalen worden jeugd en ouders gestimuleerd gebruik te maken van de mogelijkheden. Onze professionals binnen het sociaal domein zijn eveneens op de hoogte hiervan. Waar mogelijk/wenselijk brengen zij dit tijdens hun dagdagelijkse werkzaamheden onder de aandacht bij onze burgers.

Ter illustratie is een overzicht bijgevoegd van jeugdfonds Sport 2019. Hier ziet u dat 107.749,10 euro voor het diplomazwemmen is, van de in totaal 180.995,95 euro. Het diplomazwemmen is dan ook nadrukkelijk onder de aandacht.

8) Wat is het algemene standpunt van het College mbt dit onderwerp in deze?

Het streven van het college is uiteraard erop gericht dat alle basisschoolkinderen minimaal 1 zwemdiploma behalen. Hierbij hebben wij echter niet de illusie dat dit voor de voile 100% gaat lukken. Desondanks willen wij dit percentage natuurlijk wel zoveel als mogelijk benaderen. Bovenstaande resultaten zijn naar onze mening dan ook bevredigend. Door een duidelijke positionering van het jeugdfonds Sport en veelvuldig gebruik hiervan door de Kerkraadse burger, hebben wij een waardevol vangnet gecreeerd. Hierdoor verlaten zoveel als mogelijk kinderen de basisschool met minimaal 1 zwemdiploma.

We vertrouwen erop dat uw vragen voldoende zijn beantwoord.

 

 

 

antwoord op art 38 vragen