Motie ingediend door:

 • Ons Kerkrade.
 • Lokaal alternatief

Constaterende dat:

 • Er in Kerkrade momenteel 5.700 aangemelde honden zijn geregistreerd;
 • De totale inkomsten uit Hondenbelasting voor de gemeente Kerkrade voor 202L 443.000 euro bedraagt;
 • De totale Kerkraadse uitgaven specifiek aan honden gerelateerde aspectenvoor 2O2L L18.400 euro (+pm) bedraagt;
 • De echte onkosten voor de Kerkraadse hondenbezitter dus ongeveer (118.400 euro (+pm) / 5J00 honden =12O,78 euro (+pm) bedraagt;
 • De daadwerkelijke inkomsten per hond ongeveer (443.00 euro /5.7OO0 honden =) 77,72 bedraagt;
 • Hier dus ongeveer een verschil in zit van meer dan gemiddeld 50 euro per geregistreerde hond (77,72 euro minus 20,78 euro);
 • Er dus een post van 324.600 euro (-pm)voor de gemeente Kerkrade extra overblijft uit Honden belasting-inkomsten voor 2O2I;
 • De “Hondenbelasting” geen zgn. ‘Doelbelasting’ is waardoor de gemeente derhalve de overgebleven 324.600 euro (-pm) aan overgebleven inkomsten naar eigen believen’ mag invullen, dus ook aan Niét-gerelateerde honden-aspecten;
 • De hondenbelasting voor vele hondenbezitters een doorn in het oog is en vaak gezien zal worden als ‘gemeentelijke melkkoe’;
 • Meer hondenbelasting innen dan nodig!;
 • Het heffen van Hondenbelasting een gemeentelijke aangelegenheid is en dus per gemeente anders hiermee wordt omgegaan, zowel que hoogte van de heffingen alsook het überhaupt heffen van Hondenbelasting;
 • 193 van de totale 352 Nederlandse gemeenten maar Hondenbelasting heffen en dus 159 gemeenten niet;
 • ln de 2e Kamer ook al de discussie speelt om de Hondenbelasting, ook wel ‘Blaftax’ genoemd, helemaalaf te schaffen;
 • Er medio dit jaar een 2e-Kamermeerderheid was om te onderzoeken of de Hondenbelasting kan worden afgeschaft en wat de financiële gevolgen hiervan zijn;

Overwegende dat:

 • Wij bl¡jk hebben van het feit dat de inkomsten uit de Kerkraadse hondenbelasting vele malen hoger uitvallen dan de daadwerkelijke onkosten;
 • Wij d¡t vandaag de dag niet meer redelijk en billijk vinden, gelet ook op de nihiltot geen extra inkomsten uit het innen van belasting voor andere soortgelijke huisdieren;
 • Wij niet zover willen gaan de Hondenbelasting geheel af te schaffen maar onder de noemer’De vervuiler betaalt’ alleen het bedrag voor dekking van uitgaven aan echte Honden-gerelateerde aspecten (dus ongeveer 120.000 euro (+pm))te innen via de Kerkraadse honden bezitters;
 • Wij het in deze niet meer te billijken vinden de hondenbezitters in het algemeen en de Kerkraadse hondenbezitters in het bijzonder, nog als soort van ‘financiële melkkoe’te gebruiken;

Roept het college op:

 • Toekomstig de Kerkraadse hondenbezitter puur en alleen de daadwerkelijke gemeentelijke financiële onkosten in rekening te brengen middels de jaarlijks
 • (gereduceerde) Hondenbelasting voor dekking van specifiek aan honden- gerelateerde aspecten;
 • Dit voorgaande te laten onderzoeken welke mogelijkheden hiertoe voorhanden zijn; De gemeenteraad in het eerste kwartaal van2O22 de bevindingen van voormeld onderzoek voor te leggen;

Resultaat motie: Verworpen (9 voor – 15 tegen)

Reduceren Hondenbelasting (motie)
Getagd op: