De gemeenteraad van Kerkrade;

in vergadering bijeen op 15 december 2021

Constaterende dat:

  • De Coronacrisis nog steeds een grote negatieve financiële wissel trekt op de

ondernemers, ook in de gemeente Kerkrade zeker nu er sinds kort weer extra maatregelen gelden die ook begin 2022 van toepassing zijn;

  • De financiële positie van de Kerkraadse ondernemers gedurende deze Corona-periode nog steeds niet van dien aard is dat men weer langzaam kan over gaan ‘Tot de orde van de dag’;
  • De gemeente Kerkrade gedurende de huidige Coronacrisis altijd positief heeft meegedacht en heeft meegewerkt met de ondernemers en hiervoor ook iets meer ‘ambtelijke’ (beleids)ruimte heeft vrijgemaakt om op deze manier de onkosten voor de ondernemer te reduceren en/of juist het kunnen genereren van méér omzet, gelet op de geldende RIVM- en overheidsmaatregelen ondernemersbranche, mogelijk te maken;

Overwegende dat:

  • De prioriteit van de Kerkraadse ondernemers momenteel nog steeds ligt bij het zo optimaal mogelijk op orde krijgen van hun omzet, gelet op de nog steeds geldende Coronacrisis en/of -maatregelen;
  • Het opbouwen van een financiële buffer hierbij mooi meegenomen zal zijn maar de komende tijd voor veel Kerkraadse ondernemers nog steeds een kwestie van financieel ‘overleven’ cq. opkrabbelen zal zijn;
  • Het einde van deze Coronacrisis in zicht leek, echter deze positieve Corona-wending een periodieke bleek te zijn;
  • De raad van de gemeente Kerkrade reeds eerder besloten heeft de Precario- en Reclamebelasting voor de jaren 2020 en 2021 op 0 te stellen voor de Kerkraadse ondernemers;
  • Er ‘Corona-gelden’ (zgn. ‘Corona-pot’) vanuit de Rijksoverheid aan de gemeentes ter beschikking zijn gesteld om financiële COVID-tegenslagen (voor) te financieren cq. voorgeschoten kunnen worden waarvan later mogelijk nog een financiële ‘eindaf-rekening’ met het Rijk zal plaatsvinden;

Spreekt uit:

  • De Kerkraadse ondernemers in het belang van hun toekomstige levensvaatbaarheid en verdere existentie, financieel nog steeds zoveel mogelijk proberen te ontzien cq, tegemoet te komen waar mogelijk gedurende deze Coronacrisis.

B e s l u i t :

het ontwerpbesluit Verordening op de heffing en de invordering van

precariobelasting 2022″ inclusief de daarbij behorende tarieventabel dat deel uit maakt van de Tarievennota 2022 als volgt te wijzigen:

Alle tarieven in de tarieventabel zijn 0,00 euro.  

Het ontwerpbesluit Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting

2022″ inclusief de daarbij behorende tarieventabel dat deel uit maakt van de Tarievennota 2022 als volgt te wijzigen:

Alle tarieven in de tarieventabel zijn 0,00 euro.

Dit financiële nadeel te dekken uit de financiële corona compensaties 2021 of mogelijk nog te verkrijgen middelen voor 2022, gelijk aan de verrekening nadeel precario en reclamebelasting 2021.

 

Fractie Ons Kerkrade

(Ondertekening)

Aanpassing Tarievennota: precario- en reclamebelasting Kerkraadse ondernemers 2022